Regulamin Inicjatywy "Adepci fizyki z Hożej"

I. Cele

 1. Celem Inicjatywy 'Adepci fizyki z Hożej 69' jest odnawianie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów i współpracy byłych studentów Wydziału Fizyki z Wydziałem.
 2. W szczególności:
  • stworzenie platformy wymiany doświadczeń i informacji miedzy byłymi studentami Wydziału,
  • możliwości nawiązywania, odnawiania i podtrzymywania kontaktów Wydziału z byłymi studentami,
  • uzyskiwanie informacji na temat oczekiwań społecznych wobec Wydziału w stopniu pozwalającym na wykorzystanie w kreowaniu wizerunku Wydziału oraz na pomoc w określaniu aktualnej roli i jej miejsca w społeczeństwie,
  • monitorowanie losów zawodowych byłych studentów.

II. Organizacja

 1. Inicjatywa jest formą działalności Wydziału, którą koordynuje pracownik Wydziału Fizyki UW. Tworzy on i prowadzi bazę danych członków Inicjatywy, stronę internetową, zapewnia przepływ informacji. W realizacji tych zadań współdziała z jednostkami Wydziału.
 2. Program działania Inicjatywy jest kształtowany wspólnie przez zainteresowanych członków Rady Inicjatywy i przedstawicieli WF, w drodze wymiany informacji i uwag.
 3. Pozyskiwanie nowych członków odbywa się poprzez osobiste kontakty i informacje umieszczane na stronie internetowej Wydziału Fizyki UW.
 4. Członkostwo w Inicjatywie jest dobrowolne.
 5. Inicjatywa funkcjonuje na zasadach właściwych dla społeczności akademickiej, jest otwarta na wszelkie inicjatywy oraz zapewnia swobodę przepływu informacji, różnorodność podejmowanych przedsięwzięć i spontaniczność działania.
 6. Członkowie Inicjatywy mogą w jego działalności uczestniczyć w stopniu przez siebie wybranym.
 7. Członkowie Inicjatywy zgłaszający gotowość współpracy przy planowaniu i realizacji jej programu zostają zaproszeni przez Dziekan WF UW do udziału w Radzie Inicjatywy. Zadaniem Rady jest inicjowanie nowych projektów i przedsięwzięć oraz współpraca z przedstawicielami Wydziału w ich realizacji. Udział w Radzie jest dobrowolny i honorowy.
 8. Członkowie zainteresowani udziałem w realizacji poszczególnych projektów podejmowanych przez Inicjatywę zgłaszają swój akces do odpowiedniej grupy projektowej. Każda grupa ma swojego koordynatora. Grupa działa do czasu zrealizowania wyznaczonego celu.

III. Zasady członkostwa

 1. Za Adepta fizyki z Hożej uważa się każdego, kto podjął studia (licencjackie, magisterskie lub doktoranckie) i uzyskał zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych spełniających warunek formalny z punktu III, podpunkt 1. Warunkiem przynależności do Klubu jest skuteczna rejestracja na stronie WWW.
 3. Każdy przystępujący do Inicjatywy otrzymuje automatycznie status członka, co oznacza posiadanie następujących przywilejów:
  • dostęp do strony WWW zawierającej listę członków Inicjatywy, statystyki opisujące członków Inicjatywy, inne powstające materiały,
  • poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów ze znajomymi za pośrednictwem strony WWW,
  • możliwość aktywnego kształtowania działalności Inicjatywy poprzez zgłaszanie swoich propozycji i projektów do Rady Inicjatywy.